Klauzula o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna
dla klientów Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Łańcucie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W ŁAŃCUCIE z siedzibą w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 1D 37-100 Łańcut,

2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: slawek.rejman@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań przedszkola – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 1 lit g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy Prawo oświatowe,

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwum zakładowego,

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
(jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
,

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne.

Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.