Film promujący nasze Przedszkole

Klauzula o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych znajduje się w zakładce dla rodziców

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/20 oraz załączniki dokumentów do pobrania znajdują się w zakładce REKRUTACJA

Rekrutacja 2019/2020

system ewidencji e-dziecko

Od 01.03.br.obowiązuje system e-dziecko. Weryfikacja pobytu dziecka na stronie internetowej www.edziecko.dipolpolska.pl, (login: numer karty;hasło:imię dziecka). Prosimy o codzienne rejestrowanie obecności dziecka poprzez zbliżenie karty do czytnika.

regulamin elektronicznej ewidencji e-dziecko

Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka eDziecko w zakładce DLA RODZICÓW

Zapraszamy rodziców i dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola na dzień otwarty w dniu 12 czerwca od godz 17:00

Dzień otwarty 2019

Zapraszamy rodziców i dzieci na Festyn Rodzinny, który odbędzie się w dniu 18 czerwca br. Rozpoczęcie festynu o godzinie 14:00.

FESTYN RODZINNY

KONTAKT

    Kochanowskiego 1D
    37-100 Łańcut
    tel: (017)225 41 74
    e-mail: przedszkole3lancut@gmail.com
       

Biuletyn informacji publicznej

Patronat honorowy

Informacje o naszej placówce

Nasze przedszkole zlokalizowane jest w dzielnicy Łańcut-Podzwierzyniec. Jest to budynek wolnostojący z dużymi przestronnymi salami dydaktycznymi. Przedszkole otoczone jest bogato zazielenionym ogrodem. Wschodnia część‡ ogrodu wyposażona jest w sprzę™t ogrodowy, który sukcesywnie wymieniany jest na nowy

plac zabaw zlokalizowany na terenie naszego Przedszkola

zielony ogród otaczający budynek

Główny budynek Przedszkola

Jesteśmy placówką, która zapewnia dziecku ciepłą rodzinną atmosferę, która pomoże przezwyciężyć tęsknotę za domem. Częste spacery, zabawy na świeżym powietrzu, ćwiczenia ogólnorozwojowe pozwalają dzieciom na prawidłowy rozwój fizyczny. Ciekawe zajęcia dydaktyczne prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych form i metod rozwijają sferę™intelektualną naszych dzieci.

sala dydaktyczna

główny korytarz z szatnią

sala dydaktyczna

Promujemy uzdolnienia i zainteresowania naszych wychowanków poprzez udział w konkursach międzyprzedszkolnych, ogólnopolskich, regionalnych(patrz osiągnięcia).

Przedszkole liczy 5 oddziałów.
Czynne jest w godzinach 6:00-17:00

Program wychowawczy

 

 

 

 

 

 

Przedszkola Miejskiego nr 3 w Łańcucie

 

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”

                                                                                                     /Janusz Korczak/

 

 

Opracowanie Rada Pedagogiczna

Przedszkola Miejskiego nr 3 w Łańcucie

 

 

Program zgodny z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356)

 

 

Program Wychowawczy Przedszkola Miejskiego nr 3 w Łańcucie został zatwierdzony  przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2017r.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

I. Zasady wychowawcze i główne prawa dziecka uznawane w przedszkolu.

II. Zadania przedszkola w zakresie wychowania.

III. Zadania wychowawcze nauczycieli.

IV. Zasady współpracy z rodzicami

V. Zasady zachowań obowiązujące w przedszkolu.

VI. Stosowane w przedszkolu nagrody.

VII. Stosowane w przedszkolu konsekwencje za nieprzestrzeganie ustalonych norm zachowań.

VIII. Wskazówki dla nauczycieli i rodziców do realizacji programu wychowawczego przedszkola  -  kilka praktycznych rad.

IX. Kodeks przedszkolaka.

X. Forma upowszechnienia programu wychowawczego w przedszkolu.

XI. Model absolwenta Przedszkola  Miejskiego nr 3 w Łańcucie

XII. Ewaluacja programu

 

 

 

Wstęp

 

Proces wychowania dziecka  przebiega   na  różnych  płaszczyznach  i jest skutkiem wielu oddziaływań wychowawczych. Rodzice i nauczyciele doskonale wiedzą, że  o wiele łatwiej jest kształcić  i wychowywać  dzieci, gdy  istnieje współdziałanie  różnych  środowisk, w  których dziecko się wychowuje. Dlatego tak ważnym jest przestrzeganie postanowień najważniejszych dokumentów gwarantujących dzieciom realizację ich praw, a przede wszystkim prawo do wychowania w warunkach gwarantujących ukształtowanie prawidłowej postawy dobrego obywatela, członka rodziny, przedszkolaka, ucznia, kolegi.

Program wychowawczy przedszkola opiera się na głównych założeniach Konwencji o Prawach Dziecka.

 

Uznajemy, że:

 • dziecko jest samodzielnym podmiotem – ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną    i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,
 • dziecko wymaga poszanowania jego tożsamości, prywatności i godności osobistej,
 • rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowawczym dziecka,
 • państwo wspiera rodzinę w wychowaniu dziecka, a przedszkole jest instytucja wspomagającą państwo w wykonaniu tego zadania.

 

Uznajemy, że:

- rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka,

- przedszkole pełni w swym oddziaływaniu wychowawczym funkcję wspomagającą rodziców.

 

Szczegółowe treści w zakresie kształcenia, wychowania i opieki zawarte są w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356)

 

I. Zasady wychowawcze i główne prawa dziecka uznawane    w przedszkolu.

 

Tworząc program wychowawczy przedszkola kierowaliśmy się poniższymi zasadami:

Zasada  dobra dziecka, zgodnie z którą wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka.

Zasada  równości, zgodnie z którą wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, niezależnie od stanu psychicznego, fizycznego, materialnego są  traktowane  tak samo.

Zasada ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, zgodnie z którą zadaniem przedszkola jest działanie mające na celu uświadamianie rodzicom ich roli w wychowaniu dziecka i pozyskanie rodziców do współpracy.

 

Spośród wielu praw gwarantowanych w niniejszym programie wychowawczym uznajemy,    że dziecko przede wszystkim  ma :

 • prawo do życia i rozwoju,
 • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • prawo do wyrażania własnych poglądów,
 • prawo do wolności od przemocy fizycznej, psychicznej, nadużyć seksualnych                   i wszelkiego okrucieństwa,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
 • prawo do godności i nietykalności osobistej .

Świadomość istnienia  praw dziecka  jest ważna, ale ważniejsze jest respektowanie tych praw przez wszystkich pracowników przedszkola, a także przez rodziców. Kierując się zasadą ujednolicenia oddziaływań wychowawczych opracowaliśmy  zadania, jakie ma w tym zakresie przedszkole  współdziałając z rodzicami.

 

II. Zadania przedszkola w zakresie wychowania.

 

 1. Zbadać oczekiwania rodziców  w zakresie metod wychowawczych.
 2. Poznać  i stosować metody skutecznego oddziaływania wychowawczego.
 3. Systematycznie przeprowadzać zajęcia profilaktyczno-edukacyjne uczące dzieci jak radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz chroniące je  przed niebezpieczeństwem.
 4. Współdziałać z instytucjami oraz specjalistami w celu otoczenia opieką i  terapią  dzieci dotkniętych przemocą.
 5. Współdziałać z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 6. Wspierać działania wychowawcze rodziców.
 7. Organizować dostosowane do możliwości dzieci sytuacje edukacyjne wyrabiające umiejętności społeczne dzieci w zakresie porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 8. Stosować system wzmacniania   pozytywnych zachowań dzieci.
 9. Uczyć tolerancji i akceptacji „inności”, wzmacniać poczucie wartości, szanować oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 10. Inicjować sytuacje sprzyjające rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową, bezpieczeństwo w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 11. Przygotowywać do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbac o zdrowie psychiczne wychowanków z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu, adekwatnie do intelektualnych możliwości i oczekiwan rozwojowych dzieci.
 12. Stwarzać warunki pozwalające na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego

 

III. Zadania wychowawcze nauczycieli.

 

 1. Systematycznie poszerzać zakres swoich kompetencji wychowawczych, zwłaszcza umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej.
 2. Poznać środowisko wychowawcze dziecka.
 3. Poznać oczekiwania rodziców  wobec przedszkola.
 4. Tworzyć bezpieczną dla dziecka atmosferę warunkująca  zdrowie fizyczne i psychiczne.
 5. Kształtować postawy wychowanków zgodnie z normami określonymi w programie wychowawczym przedszkola.
 6. Stosować metody wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci oraz eliminować zachowania niepożądane zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu zasadami.
 7. Ściśle współdziałać z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 8. Przekazywać rodzicom informacje o stanie rozwoju dziecka według zaleceń określonych w warunkach realizacji podstawy programowej.
 9. Wzajemnie  wspierać swoje działania w ramach pracy zespołowej nauczycieli.

 

IV. Zasady współpracy z rodzicami

Rodzina i przedszkole to dwa ważne środowiska wychowawcze dziecka mające decydujący wpływ na prawidłowy jego rozwój. Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych czynników prawidłowego procesu wychowawczego. Wpływa zarówno na postępy dzieci w nauce, jak i w zachowaniu. Daje też szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Dlatego wychowawcy dążą do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych na płaszczyźnie przedszkole-dom oraz do pełnej współpracy rodziców z placówką.

 

Zakres tej współpracy obejmuje:

 • Udzielanie pełnej i wyczerpującej informacji na temat zachowania dziecka, jego postępów w nauce i trudności.
 • Zaznajomienie rodziców z dokumentami regulującymi pracę przedszkola, a w szczególności ze statutem przedszkola, koncepcją pracy przedszkola, programem wychowawczym i profilaktyki.
 • Udział rodziców w różnego rodzaju formach działalności placówki (przedstawienia, wycieczki, imprezy organizowane w przedszkolu).

 

Formy współpracy z rodzicami:

 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
 • zebrania grupowe,
 • konsultacje indywidualne,
 • spotkania okolicznościowe,
 • organizacja dni /zajęć otwartych dla rodziców/dni adaptacyjnych,
 • uroczystości, festyny, pikniki,
 • prelekcje, pogadanki,
 • kontakty telefoniczne i mailowe,
 • kontakty miedzy rodzicami,
 • plany współpracy z rodzicami,
 • program wychowawczy,
 • tablice informacyjne dla rodziców,
 • strona internetowa przedszkola,
 • włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola.

 

V. Zasady zachowań obowiązujące w przedszkolu.

 

1. Zasady zachowania się podczas posiłków                                                                           

 

1) Siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi i łyżkę lub widelec spokojnie wkładamy do ust.

2) Jemy w ciszy tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może być przyczyną zadławienia.

3) Jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli ( szybkie zjadanie –połykanie jedzenia jest nie zdrowe i nieeleganckie ), każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy.

4) Sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów.

5) Wycieramy usta serwetką i odkładamy ją na brzeg talerza.

6) Odchodząc od stołu cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, stawiamy je z powrotem w to samo miejsce i mówimy „dziękuję”.

 

2. Zasady zachowania się w łazience

 

Mycie rąk

 

1) Podwijamy rękawy, aby się nie zamoczyły.

2) Moczymy ręce, aby rozpuściło się trochę mydło, które usuwa brud.

3) Pocieramy namydlone ręce, by wytworzyć pianę tak, aby każdy palec był umyty.

4) Płuczemy ręce wodą, aby całkowicie zmyć mydło.

5) Otrząsamy ręce z wody nad zlewem, aby nie zamoczyć podłogi.

6) Wycieramy bardzo dokładnie dłonie, każdy palec oddzielnie.

7) Na właściwym wieszaku zawieszamy ręcznik lub ręcznik jednorazowy wyrzucamy do pojemnika.

8) Odwijamy rękawy.

9) Myjemy ręce:

- zawsze przed posiłkami i po ich spożyciu,

- zawsze po korzystaniu z toalety,

- zawsze po powrocie z placu zabaw, spaceru, wycieczki,

- w innych sytuacjach, kiedy są brudne (malowanie, lepienie, itd.)

 

Mycie zębów

 

1) Do kubka wlewamy wodę.

2) Dwu-trzykrotnie płuczemy usta.

3) Wyciskamy pastę na szczoteczkę.

4) Myjemy zęby okrężnymi ruchami przypominającymi rysowanie małych kółek.

5) Płuczemy jamę ustną kilkakrotnie wodą.

6) Płuczemy dokładnie szczoteczkę i kubek.

7) Wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem.

8) Kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu.

 

Higiena potrzeb fizjologicznych

 

1) Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo.

2) Zawsze po sobie spłukujemy toaletę.

 

3. Zasady zachowania się w szatni

 

1) Starannie układamy swoją odzież, buty ustawiamy równo na półce.

2) Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie- jeśli są zmienne, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki).

3) Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku – otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę.

4) Przy rozbieraniu się – pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu).

5) Starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę.

 

4. Zasady zachowania się w sali zabaw

 

1)  Używamy słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

2)  Bieganie w sali jest zabronione.

3)  Dzielimy się zabawkami.

4)  Staramy się mówić umiarkowanym głosem.

5)  Sprzątamy po sobie zabawki, po skończonej zabawie odkładamy je na miejsce.

6)  Staramy się nie mówić głośno gdy:

- inni cicho pracują,

- inni się bawią,

- czytamy i słuchamy,

- gdy inni odpoczywają.

 

VI. Stosowane w przedszkolu nagrody

 

1) pochwała indywidualna,

2) pochwała przed całą grupą,

3) pochwała przed rodzicami,

4)  nagroda poprzez sprawienie dziecku przyjemności zabawę przez niego wybraną,

5) znaczek „serduszko” na tablicy grupowego systemu motywacji do nabywania zachowań pożądanych,

6) „medal dobrej zabawy” zawieszany na szyję.

 

VII. Stosowane w przedszkolu konsekwencje za nieprzestrzeganie ustalonych norm zachowań

 

1) kara naturalna – zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie (przeproszenie, naprawienie),

2) odmówienie dziecku nagrody,

3) czasowe odbieranie przyznanego przywileju,

4) „krzesełko do myślenia” chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania. 

4) wręczenie dziecku emblematu „smutnej minki”  podczas wyjścia do domu lub innej formy dezaprobaty niepożądanego zachowania w celu przekazania informacji rodzicom,

 

 

VIII. Wskazówki dla nauczycieli i rodziców do realizacji programu wychowawczego przedszkola  -  kilka praktycznych rad.

 

1)  Bądźcie  konsekwentni, róbcie to, co mówicie  i mówcie o tym, co robicie.

2)  Bądźcie świadomi, czego uczycie.

3)  Bądźcie żywym przykładem właściwego działania.

4)  Bądźcie dobrymi obserwatorami dzieci.

5)  Dobrze poznajcie siebie i swoje możliwości. 

6)  Połóżcie nacisk na pogłębianie swoich wiadomości i umiejętności. 

7)  Twórzcie atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku. 

8) Nie oczekujcie, że natychmiast wystąpi u dziecka pożądana umiejętność, zmiany wymagają czasu,

9)  Bądźcie cierpliwi – pamiętajcie, że pośpiech szkodzi.

 

IX. Kodeks przedszkolaka

 

1.   Wspólnie i zgodnie bawię  się z dziećmi .

2.   Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.

3.   Szanuję cudzą własność.

4.  Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.

5.  Do zabawy biorę tylko te zabawki,  którymi teraz będę się bawić, a po skończonej  zabawie odłożę je na miejsce.

6.   Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.

7.   Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom.

8. Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z zasadami   obowiązującymi w przedszkolu .

9.    Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.

10. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego co będzie mi potrzebne w szkole.

 

X. Formy upowszechniania programu wychowawczego przedszkola.

 

1.   Przedstawienie programu rodzicom na pierwszym zebraniu grupowym.

2.   Zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola w zakładce „dla rodziców”.

3.   Udostępnienie wydruku programu (na prośbę rodzica).

4.   Wywieszenie tablic z zasadami zachowań w: szatni, łazienkach, salach zabaw, jadalni.

 

XI. Model absolwenta Przedszkola Miejskiego nr 3 w Łańcucie

jest:

 • otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,
 • wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,
 • odpowiednio przygotowany do obowiązku szkolnego,
 • odpowiedzialny za swoje zachowanie,
 • aktywny, dociekliwy i kreatywny,

 

zna:

 • swoje miejsce w świecie - jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku,
 • symbole narodowe i szanuje je,
 • swoje zalety i mocne strony,

umie:

 • akceptować siebie i innych,
 • komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,
 • obcować ze sztuką - teatrem, muzyką, plastyką,
 • dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska,
 • okazywać pomoc słabszym, młodszym, niepełnosprawnym.

 

XII. Ewaluacja programu

 

Program zostanie poddany ewaluacji w cyklu półrocznym. Sposoby ewaluacji:

1) ankieta dla rodziców,

2) arkusz obserwacji pracy nauczyciela,

3) arkusz obserwacji zachowań dzieci,

2) notatki z obserwacji wycinkowej zachowań dzieci,

3) badanie dokumentów przebiegu nauczania (dziennik, plany pracy nauczycieli, sprawozdania z realizacji programu).

4) ewaluacja wewnętrzna

 

Wnioski z realizacji programu określi dyrektor w raporcie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego, w terminie do końca danego roku szkolnego. Wyniki i wnioski z realizacji programu zostaną uwzględnione w planowaniu działań wychowawczych w następnym roku szkolnym.